ലിവർപൂൾ വാർത്തകൾ: വിർജിൽ വാൻ ഡിക്ക്ക് ഫുൾഹാം തെറ്റ്-ഗോലിന് ശേഷം

Sports
ഈ സെർവറിൽ “http://www.goal.com/en/news/i-shouldve-handled-it-better-van-dijk-relieved-after-fulham/19v5j8zadyea61qhgm3nj0exdf” എന്നതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുമതിയില്ല.

റഫറൻസ് # 18.a686edcc.1552865632.155e570